трибина

9 март 2017

Трибина за Кyлтyрата и yметноста на yниверзитетите и факyлтетите во Република Северна Македонија

Институтот за култура и уметност при Меѓународниот Славјански универзитет Гаврило Романович Державин – Свети Николе организира трибината на тема „Културата и уметноста на универзитетите и факултетите […]