Трибина за Кyлтyрата и yметноста на yниверзитетите и факyлтетите во Република Северна Македонија

Петта работилница од циклусот „Менталното здравје и младите
3 март 2017
Предавање од поранешниот претседател на Судски совет на Р. Северна Македонија г-дин Бранко Ушковски
10 март 2017

Трибина за Кyлтyрата и yметноста на yниверзитетите и факyлтетите во Република Северна Македонија

Институтот за култура и уметност при Меѓународниот Славјански универзитет Гаврило Романович Державин – Свети Николе организира трибината на тема „Културата и уметноста на универзитетите и факултетите во Република Северна Македонија“.

Трибината се одржа во просториите на Меѓународниот Славјански универзитет во Свети Николе, на 09.03.2017 со почеток во 12 часот. Медијатор на трибината беше проф.д-р Христо Петрески, директор на Институтот за култура и уметност при Меѓународниот Славјански универзитет во Свети Николе.

Целта на трибината е да се воспостави соработка и размена на индивидуалните и заедничките програми и проекти и да се воспостави подобра информираност и мрежа на културните и уметничките универзитетски и факултетски активности и содржини.Оваа средба  е со намера и цел да се подобри взаемната информираност и понатамошната соработка и размена на културни и уметнички проекти, манифестации, приредби, програми и содржини.