партнери

6 април 2019

Студенти од Русија на Мастер студии на МСУ

Студенти од Русија од партнерските Универзитети на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“  се запишаа на Мастер студии на МСУ во Свети Николе.