Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентации на своите наставни програми