Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентации на своите наставни програми

International Slavic University “G. R. Derzhavin ” continued with presenting the study programmes
25 February 2019
Public Call for the Fifth ORATORY DAYS of the ISU• 2019
2 March 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентации на своите наставни програми

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Скопје од СУГС „Браќа Миладиновци” и СУГС „Марија Кири Склодовска“.

Покрај можностите за студирање, матурантите беа запознаени и со студентскиот живот на МСУ, активностите кои ги организираат нашите студенти, можностите за стипендии и останатите отворени конкурси.

И годинава планираме да ги посетиме сите градови во Република Македонија. Следете нe’ за да дознаете кога ќе дојдеме токму во Вашиот град!

15 години Меѓународен Славјански Универзитет.