Странски студенти

За да можат странски студенти да се запишат на МСУ „Г. Р. Державин“, потребно е прво да ја нострифицираат нивната диплома во Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија.


Додипломски студии


На веб страницата на Министерството за образование и наука се наведени сите потребни документи за нострификација на документи од средно образование:

 • Оригинал диплома за завршено средно образование заверена со апостил печат (на увид)
  • две фотокопии од дипломата (една заверена на нотар);
  • два примероци од дипломата преведена од овластен судски преведувач во Република Северна Македонија два примероци од кои еден заверен на нотар;
 • Оригинал свидетелства за секоја завршена година (на увид)
  • две фотокопии од секое свидетелство (од кои една заверено на нотар);
  • два примероци од секое свидетелство преведено од овластен судски преведувач во Република Северна Македонија од кои еден примерок заверен на нотар;
 • Молба за нострификација
 • Оригинал извод од матичната книга на родените и две фотокопии 
  • доколку изводот не е издаден во Република Северна Македонија, потребни се и два примероци преведени од овластен судски преведувач во Република Северна Македонија од кои еден примерок треба да биде заверен на нотар
 • Оригинал уверение за државјанство и две фотокопии
  • доколку уверението не е издадено во Република Северна Македонија, потребни се и два примероци преведени од овластен судски преведувач во Република Северна Македонија од кои еднен примерок треба да биде заверен на нотар
 • Доказ за уплатени средства од 3000 денари
  • оригинал уплатница со уплатени 3000,00 денари;
   цел на дознаката: уплата за нострификација за средно образование;
   назив на примачот: Министерство за образование и наука;
   банка на примачот: НБРМ;
   сметка: 100000000063095;
   износ: 3000,00 денари;
   сметка на буџетски корисник: 160010032978736;
   приходна шифра и програма: 72311910
 • Доказ за уплатена административна такса од 250 денари
  • оригинал уплатница со уплатени 250,00 денари;
   цел на дознаката: уплата за aдминистративна такса;
   назив на примачот:Трезорска сметка на Р. Северна Македонија;
   банка на примачот: НБРМ;
   сметка: 100000000063095;
   износ: 250,00 денари;
   уплатна сметка: 840 – XXX – 03161; (наместо ХХХ се впишува бројот на Вашата општина, a за странски државјани се впишува 182)
   приходна шифра и програма: 722313 – 00.

Последипломски студии


За признавање на високообразовни квалификации странските студенти може да се информираат на веб страницата на Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија.

Листа на потребни документи за признавање на прв циклус универзитетски студии: 

 • Барање за признавање и/или еквиваленција на странска високообразовна квалификација
 • Оригинал странска високообразовна диплома (заверена со апостил печат, односно печат од соодветното Министерство за надворешни работи за земјите кои не се членки на Хашката конвенција) на увид
  • Фотокопија од високообразовна диплома (еден примерок, заверен на нотар)
  • Превод од странската високообразовна диплома (еден примерок на македонски јазик, заверен на нотар)
 • Оригинал уверение со оценки/транскрипт или додаток на диплома (на увид)
  • Фотокопија од уверение со оценки/транскрипт или додаток на диплома (еден примерок, заверен на нотар)
  • Превод од уверение со оценки/транскрипт или додаток на диплома (еден примерок на македонски јазик, заверен на нотар)
 • Студиски план и програма во времетраење на студирањето
 • Уплатница со административни такси од 250 денари
  • назив и седиште на примач: Трезорска сметка на РМ
   банка на примач: Народна Банка на РМ
   трансакциска сметка: 1000000000 630 95
   износ: 250,00 МКД
   уплатна сметка: 840-XXX-03161 (XXX-општина, за странски државјани XXX-182)
   приходна шифра и програма: 722313-00
   цел на дознака: уплата за административна такса за нострификација
 • Уплатница во износ од 4500 денари
  • назив на примачот: Буџет на Република Македонија, Министерство за образование и наука
   банка на примачот: Народна Банка
   сметка: 1000000000 630 95
   износ: 4.500,00 денари
   сметка на буџетски корисник: 1600100329 788 44
   приходна шифра и програма: 723 119 40
   цел на дознака: уплата за нострификација