Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентација на своите наставни програми пред матурантите од Валандово и Гевгелија