Упис на последипломски студии – 2019/2020

Во Свети Николе се одржа концерт на руски песни „Подмосковски вечери“
7 мај 2019
МСУ на отворените денови во Гимназијата „Кочо Рацин“ во Велес
10 мај 2019

Упис на последипломски студии – 2019/2020

Врз основа на член 149, член 134 став 2 и член 135 од Законот за високото образование на Р. Северна Македонија (Сл. весник 82/2018) и член 165 од Статутот на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” Свети Николе – Битола, Република Северна Македонија, Ректорската управа на ден 20.09.2019 година донесе одлука за измена и дополнување на конкурсот за упис на студенти во учебната 2019/2020 година и ја објавува следната

Измена и дополнување на КОНКУРС
за запишување на студенти на прв и втор циклус на студии
во академската 2019/2020 година

1. Во конкурсот за запишување на студенти на прв и втор циклус на студии во академската 2019/2020 година објавен на 25.04.2019 година и подоцна изменет на 14.05.2019 година во весникот Нова Македонија се врши измена и дополнување.

2. Се врши измена во делот на прв циклус на студии во делот на предвидени насоки на факултетите, во делот на точка 1 за број на студенти се врши измена во делот на број на редовни и вонредни студенти, во делот на точка 2 – услови и критериуми  за упис, се врши измена во делот на школарина на домашни и странски студенти.

3. Се врши измена во делот на втор циклус на студии во делот на предвидени насоки на факултетите, во делот на точка 1 за број на студенти се врши измена во делот на број на студенти, во делот на точка 2 – услови и критериуми  за упис, се врши измена во делот на школарина на домашни и странски студенти,во делот на факултетот за правни науки се врши дополнување на овој конкурс со тоа што се распишува конкурс за едногодишни студии на една од петте насоки.

4. Оваа измена стапува на сила од денот на донесувањето.


• ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ •


Факултет за економија и организација на претприемништвото (едногодишни студии)

 • Менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија
 • Маркетинг менаџмент

Факултет за психологија (едногодишни и двегодишни студии)

 • Клиничка и советодавна психологија
 • Психологија во социјалната заштита

Факултет за информатика 

 • Софтверски технологии
 • Компјутерски системи и мрежи

Факултет за безбедносно инженерство 

 • Безбедност при работа
 • Безбедност од пожар

Факултет за правни науки (едногодишни студии)

 • Административно право и јавна администрација
 • Граѓанско право,
 • Казнено право,
 • Меѓународно право, право на ЕУ и диппломатија и,
 • Финансии и деловно право

1. Број на студенти


На студиските програми на факултетите за настава на македонски јазик ќе се запишат:

Факултет за економија и организација на претприемништвото (едногодишни студии)

 • Менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија – 35 студенти
 • Маркетинг менаџмент – 35 студенти

Факултет за психологија (едногодишни студии)

 • Психологија во социјалната заштита – 20 студенти
 • Клиничка и советодавна психологија – 20 студенти

Факултет за психологија (двегодишни студии)

 • Психологија на социјална заштита – 20 студенти
 • Клиничка и советодавна психологија – 20 студенти

Факултет за информатика (едногодишни студии)

 • Компјутерски системи и мрежи – 20 студенти
 • Софтверски технологии – 20 студенти

Факултет за информатика (двегодишни студии)

 • Компјутерски системи и мрежи – 20 студенти
 • Софтверски технологии – 20 студенти

Факултет за безбедносно инженерство (двегодишни студии)

 • Безбедност при работа – 25 студенти

Факултет за правни науки (едногодишни студии)

 • Административно право и јавна администрација
 • Граѓанско право,
 • Казнено право,
 • Меѓународно право, право на ЕУ и диппломатија и,
 • Финансии и деловно право

На студиските програми на факултетите за настава на англиски јазик ќе се запишат:

Факултет за економија и организација на претприемништвото (едногодишни студии)

 • Менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија – 10 студенти
 • Маркетинг менаџмент – 10 студенти

Факултет за психологија (едногодишни и двегодишни студии)

 • Психологија на социјална заштита – 10 студенти
 • Клиничка и советодавна психологија – 10 студенти

Факултет за безбедносно инженерство (едногодишни и двегодишни студии)

 • Безбедност при работа – 10 студенти
 • Безбедност од пожар – 10 студенти

2. Услови и критериуми за упис


Право на запишување на втор циклус на студии имаат кандидатите со завршен прв циклус на студии со добиени 240 ЕКТС (четиригодишни студии) и 180 ЕКТС (тригодишни студии).

Кандидатите се запишуваат со самофинансирање на студиите. При плаќање на школарината во готово студентите добиваат попуст од 10 %.

Се определува школарина за следниве факултети:

 • Факултет за економија и организација на претприемништво за 2 циклус последипломски студии за насока : маркетинг менаџмент во износ од 1000 евра во денарска противвредност годишно,
 • Факултет за економија и организација на претприемништво за 2 циклус последипломски студии за насока : менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија во износ од 1000 евра во денарска противвредност годишно,
 • Факултет за безбедносно инженерство за 2 циклус последипломски студии за насока: безбедност при работа (7 и 8 семестар) во износ од 700 евра во денарска противвредност годишно,
 • Факултет за безбедносно инженерство за 2 циклус последипломски студии за насока: безбедност при работа (9 и 10 семестар) во износ од 1200 евра во денарска противвредност годишно,
 • Факултет за информатика за 2 циклус последипломски студии за насока: компјутерски системи и мрежи (7 и 8 семестар) во износ од 500 евра во денарска противвредност годишно,
 • Факултет за информатика за 2 циклус последипломски студии за насока: софтверски технологии (7 и 8 семестар) во износ од 500 евра во денарска противвредност годишно,
 • Факултет за информатика за 2 циклус последипломски студии за насока: компјутерски системи и мрежи (9 и 10 семестар) во износ од 1000 евра во денарска противвредност годишно,
 • Факултет за информатика за 2 циклус последипломски студии за насока: софтверски технологии (9 и 10 семестар) во износ од 1000 евра во денарска противвредност годишно,
 • Факултет за психологија за 2 циклус последипломски студии за насока: клиничка и советодавна психологија во износ од 1000 евра во денарска противвредност годишно,
 • Факултет за психологија за 2 циклус последипломски студии за насока: психологија во социјална заштита во износ од 1000 евра во денарска противвредност годишно,
 • Факултет за правни науки за 2 циклус последипломски студии за насока: казнено право (9 и 10 семестар) во износ од 1000 евра во денарска противвредност годишно,
 • Факултет за правни науки за 2 циклус последипломски студии за насока: граѓанско право (9 и 10 семестар) во износ од 1000 евра во денарска противвредност годишно,
 • Факултет за правни науки за 2 циклус последипломски студии за насока: меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија (9 и 10 семестар) во износ од 1000 евра во денарска противвредност годишно,
 • Факултет за правни науки за 2 циклус последипломски студии за насока: финансии и деловно право (9 и 10 семестар) во износ од 1000 евра во денарска противвредност годишно,
 • Факултет за правни науки за 2 циклус последипломски студии за насока: административно право и јавна администрација (9 и 10 семестар) во износ од 1000 евра во денарска противвредност годишно.

Износот на школарината за запишување на странски студенти со странска високообразовна диплома изнесува двојно од износите предвидени за домашните студенти.


3. Рокови за пријавување и запишување   


Пријавувањето и доставувањето на документи за упис ќе се врши во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” Свети Николе во периодот од 25.04.2019 до 30.10.2019 година.

Листата на запишаните студенти ќе биде објавена на 01.11.2019 година.


4. Потребни документи за запишување


При пријавувањето за упис на втор циклус на студии кандидатите ги поднесуваат следните документи:

 • Диплома за завршен прв циклус на студии;
 • Уверение за положени испити;
 • Извод од матична книга на родените;
 • Фотокопија од лична карта;
 • 4 мали слики во боја;

Документите за пријавување се поднесуваат во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” Свети Николе – Битола, Република Северна Македонија во Свети Николе на ул. „Маршал Тито“ бр. 77 и во Битола на ул. „Новачки пат“ бр. 16.

За подетални информации занитересираните кандидати можат да се обратат на тел. 032/440-330, 032/440-202, 047/222-503, 047/238-077 или преку е- пошта: info@msu.edu.mk.


Имате прашања?

За дополнителни прашања слободно посетете ја страницата за Често поставувани прашања или обратете ни се преку подолу дадената форма. Ветуваме дека ќе Ви одговориме најбрзо што можеме!

CAPTCHA
Please wait...