На МСУ во Св. Николе се одржа конференција на тема „Предизвиците на новото работно законодавство и безбедноста и здравје при работа“.