Упис на додипломски студии – 2018/2019

Изложбата „Русите во Северна Македонија (1920-1940)“ на Славјански во Битола
1 март 2018
Упис на последипломски студии – 2018/2019
7 март 2018

Упис на додипломски студии – 2018/2019

Врз основа на член 108 и член 110 од Законот за високото образование на Р. Северна Македонија (сл.весник 35/2008) и Статутот на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин Свети Николе – Битола, Република Северна Македонија, Ректорската управа на ден 05.03.2018 година донесе одлука за упис на студенти во учебната 2018/2019 година и го објавува следниот

КОНКУРС

за запишување на студенти на прв циклус на студии во академската 2018/2019 година

• ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ •

Факултет за економија и организација на претприемништвото (4+1)

Факултет за психологија (4+1)

Факултет за информатика (3+2)

Факултет за безбедносно инженерство (3+2)

Факултет за правни науки (3+1+1)


1.Број на студенти

За студии со настава на македонски јазик:

На Факултетот за економија и организација на претприемништвото на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 300 редовни и 300 вонредни студенти.

На Факултетот за психологија на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 70 редовни и 70 вонредни студенти.

На Факултетот за информатика на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 80 редовни и 40 вонредни студенти.

На Факултетот за безбедносно инженерство на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 80 редовни и 40 вонредни студенти.

На Факултетот за правни науки на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 100 редовни и 100 вонредни студенти.

За студии со настава на англиски јазик:

На Факултетот за економија и организација на претприемништвото на прв циклус на студии во времетраење од четири години односно осум семестри во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 100 редовни и 100 вонредни студенти.

На Факултетот за информатика на прв циклус на студии во времетраење од три години односно шест семестри во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 50 редовни и 50 вонредни студенти.

На Факултетот за психологија на прв циклус на студии во времетраење од четири години односно осум семестри во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 50 редовни и 50 вонредни студенти.

На Факултетот за правни науки на прв циклус на студии во времетраење од три години односно шест семестри во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 100 редовни и 100 вонредни студенти.

На Факултетот за безбедносно инженерство на прв циклус на студии во времетраење од три години односно шест семестри во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 50 редовни и 50 вонредни студенти.


2. Услови и критериуми за упис

Право на запишување на прв циклус на студии имаат кандидатите со завршено четиригодишно средно образование во државата или во странство со положена државна или меѓународна матура.

Право на запишување имаат и студенти од други акредитирани факултети, дипломирани лица и странски државјани (регулирано со закон).

Кандидатите се запишуваат како редовни или вонредни студенти со самофинансирање на студиите во износ од 1000 евра (за една учебна година) во денарска противвредност, односно 1200 евра (за една учебна година) за Факултетот за Безбедносно инженерство, сметано по курс на НБРМ на денот на уплатата. При плаќање на партиципацијата во готово студентите добиваат попуст од 10 %.

Кандидатите се запишуваат без полагање на приемен испит.


3. Рокови за пријавување и запишување   

Првиот уписен рок трае од 15.03.2018 година до 21.08.2018 година. Во првиот уписен рок право на запишување имаат кандидатите со положена државна или меѓународна матура, студенти од други факултети и дипломирани лица. Листата на запишаните студенти ќе биде објавена на 31.08.2018 година.

Вториот уписен рок трае од 01.09.2018 година до 14.09.2018 година. Доколку во првиот уписен рок не се пополнат сите предвидени места, во вториот уписен рок можат да се запишат студенти од други факултети и дипломирани лица. Листата на запишаните студенти ќе биде објавена на 15.09.2018 година.


4. Потребни документи за запишување

При пријавувањето за упис на прв циклус на студии во учебната 2018/2019 година, кандидатите ги поднесуваат следните документи:

  • Диплома за завршено средно образование, односно доказ за положена државна или меѓународна матура;
  • Свидетелства од сите 4 години;
  • Копија од извод од матична книга на родените;
  • Копија од државјанство;
  • 4 мали фотографии во боја;

Документите за пријавување се поднесуваат во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” Свети Николе – Битола, Република Северна Македонија во Свети Николе на ул. „Маршал Тито“ бр. 77 и во Битола на ул. „Новачки пат“ бр. 16. За подетални информации занитересираните кандидати можат да се обратат на тел. 032/440-330, 032/440-202, 047/222-503, 047/238-077 или преку е- пошта: info@msu.edu.mk.


Имате прашања?

За дополнителни прашања слободно посетете ја страницата за Често поставувани прашања или обратете ни се преку подолу дадената форма. Ветуваме дека ќе Ви одговориме најбрзо што можеме!

CAPTCHA
Please wait...