Факултет за информатика

Зошто да студирате информатика?

Зошто да студирате

Како што технологијата се развива, има сè поголема потреба од инженери во областа на информатиката.

Информатиката е за иноватори

Информатиката ќе направи да изнаоѓате нови начини на размислување и поврзување на работите.

Каде би работеле?

Некои од нашите студенти работат како информатичари во приватни компании за изработка на софтвер, телекомуникациски компании, во индустријата, невладини организации, во продажба и маркетинг, самостојно како веб дизајнери…

Наука во подем

Ќе имате можност да работите во најсовремените компјутерски лаборатории, да пишувате сопствени програми, да навлезете во основата на Веб дизајнот...


За факултетот

Практични знаења и вештини

Ние градиме факултет кој ќе биде претпознатлив по применетата информатика, а за таа цел имаме ангажирано професори кои се врвни експерти во својата област и имаат практично информатичко искуство, стекнато со реализација на проекти во светски рамки.
Главната цел на Факултетот за информатика е да ги подготви студентите со практични знаења и вештини од областа на компјутерските технологии, со кои тие ќе можат да се вклучат во деловните процеси веднаш по дипломирањето.

180 ЕКТС

ДОДИПЛОМСКИ
СТУДИИ


Нашиот факултет нуди две насоки на додипломски студии по информатика. Студиите се со времетраење од три години.

Решавањето на проблеми е можеби најважниот дел од информатиката како наука. Предметите кои се опфатени во наставните програми на овие две насоки ќе ги научат студентите за дизајнот и развојот на софтверски решенија кои помагаат во решавање на проблеми од разни области.


повеќе детали
300 ЕКТС

ПОСЛЕДИПЛОМСКИ
СТУДИИ


Факултетот за информатика нуди две насоки на последипломските студии. Од последипломските студии нудиме специјалистички (четврта година – до 240 ЕКТС) и магистерски (петта година – до 300 ЕКТС).

Со воведувањето на нови студиски програми и организација на втор циклус последиплосмки стручни студии, главната цел на нашиот Факултет за информатика е да го подигне степенот на квалитетот на високото образование во областа на информатичките науки преку воспоставување на стандардите усвоени на светски признатите факултети за информатика.

Студиските програми се наменети за студентите кои имаат намера да го продолжат своето информатичко образование и да се занимаваат со специјализирана информатичка струка.


повеќе детали

Информации за студенти

Предавања и испити

Организација на семестри

Студиската година започнува на 1 октомври, а завршува на 30 септември следната година и се дели на два семестри, зимски и летен. Зимскиот семестар започнува на 1 октомври и трае до 14 февруари наредната година, а летниот започнува на 15 февруари и завршува на 30 јуни.

Распоред на активностите

Студентите од секоја насока вообичаено имаат предавања 2 до 3 дена во текот на една седмица, што е практично и за оние студенти кои патуваат.

Предавања

Наставата од Факултетот за информатика се изведува во Битола и Свети Николе, односно секој студент ја следи онаму каде се има запишано.

Практична настава

Во текот на летото студентите имаат самостојна практична работа и избираат компанија или организација каде ќе ја вршат истата. Можат да изберат некоја од институциите со кои универзитетот има договор или пак институција по нивни избор.