Факултетот за безбедносно инженерство е нуди една насока на последипломските студии.

Безбедноста и заштитата при работа e професионална дејност што може да ја обавуваат лица со високо образование од областа на безбедносното инженерство.

Кадрите од оваа област активно се вклучени во сите фази од работниот процес и се грижат за сигурноста, како и за брзото отстранување на евентуалните закани, опасности или последици на работното место.

Заштитата при работа е дејност која не е дозволено да им биде препуштена на лица со недоволно образование, нестручност или неискуство. Токму поради тоа студиите по безбедносно инженерство во светот се од големо значење и кај младите луѓе постои голем интерес за продолжување на образованието во оваа област.


https://www.facebook.com/slavjanskiuniverzitet/videos/1637998416210898/


CAPTCHA image