Додипломски студии

Факултет за безбедносно инженерство е еден од помладите факултети на МСУ и нуди две насоки на додипломските студии. Студиите се тригодишни и по завршувањето студентот се стекнува со 180 ЕКТС кредити.

  • Додипломски студии (180 ЕКТС кредити)
    • Безбедност при работа (3+2)
    • Безбедност од пожар (3+2)

Насока Безбедност при работа (3+2)

Под безбедност при работа се подразбира превентивно применување на одредени мерки и прописи што се однесуваат на безбедноста на човековото здравје во работната средина. На овој факултет ќе научите кои се можните опасности по човековото здравје во одредени средини, како се препознаваат и како се елиминираат.

Целта на заштитата при работа е да се создадат сигурни работни услови за спречување на повредите на работното место, професионалните заболувања и несреќите, односно смалување на можните штетни последици доколку опасноста не може да се отстрани комплетно.На оваа насока студентите прво се запознаваат со правните основи на безбедноста при работа кои се однесуваат на заштита од општите права на работниците, заштита на права во процесот на работа, а се стекнуваат и со знаење од областа на организација на заштита при работа и управување со заштитата при работа. Исто така, студентите учат за штетните агенси во животната средина кои делуваат на човечкото здравје, механизмите на нивното дејствување и стратегија за порба против невното стетно дејство.

Понатаму, во програмата е предвидено стекнување на знаења околу основните законитости на термодинамичките процеси со цел да се заштити работната и животната средина, усвојување на знаења за процесите на развојот на техничките системи како и техничките системи за заштита на работникот, материјалните добра и безбедноста на работната и животната средина.

Студиите се во траење од три години, а обемот на студии изнесува 180 ЕКТС.

Во рамките на тригодишните студии се опфатени 24 предмети кои студентите треба да ги положат. Во секој семестар има по 2 задолжителни и 4 изборни предмети. Од можните 4 изборни предмети, студентите избираат само 2 – и тоа се бира помеѓу првиот и вториот изборен предмет, односно помеѓу третиот и четвртиот, итн. На пример, се избира само еден предмет – или бр. 3 или бр. 4 (освен ако некаде не е поинаку назначено).

Во подолу дадената табела под Ун. изборен се подразбира универзитетски изборен предмет и за изборот на овие предмети важат истите правила како за стандардните изборни предмети.

По дипломирањето ќе се стекнете со стручен назив дипломиран инженер по безбедност при работа.

Наставна програма

Безбедност при работа

Факултет за безбедносно инженерство
Насока Безбедност при работа, 180 ЕКТС
Дипломиран инженер по безбедност при работа
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Математика Задолжителен 8 240
2 Хемија Задолжителен 8 240
3 Физичка работа и животна средина Изборен 7 210
4 Правни основи за безбедн. при работа Изборен 7 210
5 Електротехника Изборен 7 210
6 Руски јазик Изборен 7 210
2 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Техничка механика Задолжителен 8 240
8 Термодинамика Задолжителен 8 240
9 Механика на флуиди Изборен 7 210
10 Термопостројки Изборен 7 210
11 Основи на економија Ун. изборен 7 210
12 Основи на информатика Ун. изборен 7 210
3 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Основи на заштитни системи Задолжителен 8 240
2 Процена на безбедн. на работно место Задолжителен 8 240
3 Опасност од електрична енергија Изборен 7 210
4 Менаџмент на природни ресурси Изборен 7 210
5 Енергетика и опкружување Изборен 7 210
6 Постројки и инсталации под притисок Изборен 7 210
4 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Теорија на системи и ризик Задолжителен 8 240
8 Статистика и обработка на податоци Задолжителен 8 240
9 Социјална екологија Изборен 7 210
10 Медицина на трудот Изборен 7 210
11 Основи на менаџмент Ун. изборен 7 210
12 Психологија на бизнис Ун. изборен 7 210
5 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Ризик од опасни материјали Задолжителен 8 240
2 Ризик од механички дејствија Задолжителен 8 240
3 Заштита од бучава и вибрации Изборен 7 210
4 Индикатори за квалит. работна средина Изборен 7 210
5 Англиски јазик Изборен 7 210
6 Индустриска екологија Изборен 7 210
6 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Безбедност на опрема и производи Задолжителен 8 240
8 Заштита при транспорт и складирање Задолжителен 8 240
9 Ергономија на работнo место Изборен 7 210
10 Принципи за зашт. на работа и пожари Изборен 7 210
11 Мониторинг на животна средина Ун. изборен 7 210
12 Менаџмент на професионален ризик Ун. изборен 7 210Насока Безбедност од пожар (3+2)

Безбедноста од пожар се однесува на заштитата во случај на пожар, инструментите и апаратите за безбедно гаснење, тактиката за интервенции и спасување, а пред се спречување на негово настанување.

Основната цел на програмата за Безбедност од пожар е подготовка на студентите за применување на научни достигнувања во решавање на проблемите поврзани со заштитата од пожар.Студентите се запознаваат со процесите на производство загрозени од пожар, потенцијалните ризици кои можат да доведат до пожар во процесите на производство и соодветните мерки кои се превземаат со цел за безбедно управување со ризик од појава на пожар во индустријата.

Исто така, се обучуваат за инженерски пресметки на процесот на согорување кои се однесуваат на стехиометриски и термодинамички проблеми, формирање на фронтот на пламенот, неговата брзина и изворите на палење. Предвидени се и предмети кои се однесуваат на пожарите и експлозиите, условите за нивно настанување, класификација, параметри…

Во текот на наставата се изучува како да се развиваат и применуваат инструментите и апаратите за безбедно гаснење, се анализираат ризиците од пожар и експлозии, се посветува внимание на управувањето со системите за заштита од пожари, сè со цел студентот да се стекне со потребните знаења за самостојно вршење на проценки и надзор од областа на безбедноста од пожар.

Студиите се во траење од три години, а обемот на студии изнесува 180 ЕКТС.

Во рамките на тригодишните студии се опфатени 24 предмети кои студентите треба да ги положат. Во секој семестар има по 2 задолжителни и 4 изборни предмети. Од можните 4 изборни предмети, студентите избираат само 2 – и тоа се бира помеѓу првиот и вториот изборен предмет, односно помеѓу третиот и четвртиот, итн. На пример, се избира само еден предмет – или бр. 3 или бр. 4 (освен ако некаде не е поинаку назначено).

Во подолу дадената табела под Ун. изборен се подразбира универзитетски изборен предмет и за изборот на овие предмети важат истите правила како за стандардните изборни предмети.

По дипломирањето ќе се стекнете со стручен назив дипломиран инженер по безбедност од пожар.

Наставна програма

Безбедност од пожар

Факултет за безбедносно инженерство
Насока Безбедност од пожар, 180 ЕКТС
Дипломиран инженер по безбедност од пожар
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Математика Задолжителен 8 240
2 Хемија Задолжителен 8 240
3 Хемиска работа и животна средина Изборен 7 210
4 Правни основи за безбедн. при работа Изборен 7 210
5 Електротехника Изборен 7 210
6 Руски јазик Изборен 7 210
2 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Техничка механика Задолжителен 8 240
8 Термодинамика Задолжителен 8 240
9 Механика на флуиди Изборен 7 210
10 Основи на теорија на процесот горење Изборен 7 210
11 Основи на економија Ун. изборен 7 210
12 Основи на информатика Ун. изборен 7 210
3 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Технички материјали Задолжителен 8 240
2 Технички системи и заштита Задолжителен 8 240
3 Управување со пожарни ризици Изборен 7 210
4 Пожари и експлозии Изборен 7 210
5 Животна средина и здравје Изборен 7 210
6 Цивилна заштита Изборен 7 210
4 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Безбедност и вонредни ситуации Задолжителен 8 240
8 Статистика и обработка на податоци Задолжителен 8 240
9 Системи за детекција на пожари Изборен 7 210
10 Заштита од дејство на ел.енергија Изборен 7 210
11 Основи на менаџмент Ун. изборен 7 210
12 Психологија на бизнис Ун. изборен 7 210
5 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Тактика за интервенции и спасување Задолжителен 8 240
2 Мобилна опрема за гаснење пожари Задолжителен 8 240
3 Екотоксикологија Изборен 7 210
4 Индикатори за квалит. работна средина Изборен 7 210
5 Англиски јазик Изборен 7 210
6 Индустриска екологија Изборен 7 210
6 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
7 Опрема за интервенција и спасување Задолжителен 8 240
8 Средства за гаснење на пожар Задолжителен 8 240
9 Заштита при транспорт и складирање Изборен 7 210
10 Принципи за зашт. на работа и пожари Изборен 7 210
11 Менаџмент на професионален ризик Ун. изборен 7 210
12 Теорија и организација на заштита Ун. изборен 7 210


Факултет за безбедносно инженерство | 2017

Уписите на додипломските и последипломските студии на Факултетот за безбедносно инженерство се веќе започнати! ⏰Дали знаевте дека нашиот Факултет за безбедносно инженерство е прв и единствен факултет од ваков вид во Македонија? ?Подготвени со широко познавање на технологијата и психологијата на работното место, студентите ќе може да донесуваат одлуки поврзани со безбедноста и со тоа да ја заштитат околината, како и луѓето кои живеат во неа. Ова е Вашата шанса да го промените светот. И Вие сакате да студирате безбедност при работа или пожар? ? Прочитајте повеќе на: http://msu.edu.mk/fakulteti/fbi/za-fakultetot/ ?Официјален руски партнерски универзитет. ?? ??

Posted by Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ on Monday, June 26, 2017