Додипломски студии

Факултетот за безбедносно инженерство нуди една студиска програма на додипломските студии. Студиите се тригодишни и по завршувањето студентот се стекнува со 180 ЕКТС кредити.

Наставата на програмата ќе обезебеди подготовка на студентите за успешна примена на научни и стручни достигнувања од областа на инженерските безбедносни системи и менаџментот на управувањето со безбедност при работа во работната и деловната средина во организациите. Посебни цели на студиската програма е стекнување на знаења и вештини за:

  • идентификација на основни структури и процеси во системот на работната, индустриската и деловната средина во организацијата и пошироко.
  • идентификација на опасности, ризици и примена на разни методи, анализа со преземање на активности за управување со организациски системи и  создавање на безбедносни услови за работа во работни средини и однесување кон ризици.
  • образование и оспособување на вработените од областа на безбедноста и заштитата на здравјето во работна средина, изработка на анализи, прегледи, испитувања, планирања, воведување на иновациски системи и раководење со системите за заштита  на работната средина во организациите.

Факултет за безбедносно инженерство | 2017

Уписите на додипломските и последипломските студии на Факултетот за безбедносно инженерство се веќе започнати! ⏰Дали знаевте дека нашиот Факултет за безбедносно инженерство е прв и единствен факултет од ваков вид во Македонија? 🤔Подготвени со широко познавање на технологијата и психологијата на работното место, студентите ќе може да донесуваат одлуки поврзани со безбедноста и со тоа да ја заштитат околината, како и луѓето кои живеат во неа. Ова е Вашата шанса да го промените светот. И Вие сакате да студирате безбедност при работа или пожар? 🤔 Прочитајте повеќе на: http://msu.edu.mk/fakulteti/fbi/za-fakultetot/ 🙂Официјален руски партнерски универзитет. 🇲🇰 🇷🇺

Posted by Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ on Monday, June 26, 2017


CAPTCHA
Please wait...