Факултет за безбедносно инженерство

Зошто да студирате безбедносно инженерство?

Зошто да студирате

Во денешно време евидентна е потребата од стручни лица за вршење на работи од областа на безбедност при работа.

Ќе студирате на првиот и единствен ваков факултет во Република Северна Македонија

Република Северна Македонија ги следи eвропските трендови во областа на безбедноста при работа.

Каде би работеле?

Овде вашата кариера е безбедна. Должност на работодавачите е да го имплементираат Законот за безбедност при работа, па така тие се должни да вработат инженери за безбедност при работа.

Наука во подем

Се повеќе работодавачи од домашни и странски претпријатија бараат дипломирани инженери од нашиот факултет, кој е единствен од овој тип во Северна Македонија. Тоа ни дава за право да констатираме дека овој факултет ќе биде факултет на иднината, за што зборува и се поголемиот интерес на студентите за него.


За факултетот

Практични знаења и вештини

Факултетот како прв и единствен од ваков вид во Република Македонија овозможува едукација на стручни лица за безбедност при работа, со цел поефикасно и поуспешно имплементирање на европското законодавство, во областа на безбедноста и здравјето на работниците при работа, а за таа цел имаме ангажирано професори кои се врвни експерти во својата област и имаат практично безбедносно искуство, стекнато со реализација на проекти во светски рамки.
Главната цел на Факултетот за безбедност е да ги подготви студентите со практични знаења и вештини од областа на безбедноста, со кои тие ќе можат да се вклучат во деловните процеси веднаш по дипломирањето.

180 ЕКТС

ДОДИПЛОМСКИ
СТУДИИ


Нашиот факултет нуди една насока на додипломски студии по безбедносно инженерство. Студиите се со времетраење од три години.

Опремени со широко познавање на технологијата и психологијата на работното место, студентите ќе може да донесуваат одлуки поврзани со безбедноста и со тоа да ја заштитат околината, како и луѓето кои живеат во неа.


повеќе детали
300 ЕКТС

ПОСЛЕДИПЛОМСКИ
СТУДИИ


Факултетот за безбедносно инженерство нуди една насока на последипломските студии.

Заштитата при работа е дејност која не е дозволено да им биде препуштена на лица со недоволно образование, нестручност или неискуство. Токму поради тоа студиите по безбедносно инженерство во светот се од големо значење и кај младите луѓе постои голем интерес за продолжување на образованието во оваа област.

Тие активно се вклучени во сите фази од работниот процес и се грижат за сигурноста, како и за брзото отстранување на евентуалните закани, опасности или последици.


повеќе детали

Информации за студенти

Предавања и испити

Организација на семестри

Студиската година започнува на 1 октомври, а завршува на 30 септември следната година и се дели на два семестри, зимски и летен. Зимскиот семестар започнува на 1 октомври и трае до 14 февруари наредната година, а летниот започнува на 15 февруари и завршува на 30 јуни.

Распоред на активностите

Студентите од секоја насока вообичаено имаат предавања 2 до 3 дена во текот на една седмица, што е практично и за оние студенти кои патуваат.

Предавања

Наставата од Факултетот за безбедносно инженерство се изведува во Битола и Свети Николе, односно секој студент ја следи онаму каде се има запишано.

Практична настава

Во текот на летото студентите имаат самостојна практична работа и избираат компанија или организација каде ќе ја вршат истата. Можат да изберат некоја од институциите со кои универзитетот има договор или пак институција по нивни избор.На Меѓународниот Славјански Универзитет „Г.Р. Державин“ – Свети Николе, Битола од учебната 2012/2013 година започна со работа Факултет за безбедносно инженерство со две насоки и тоа: Безбедност при работа и Безбедност од пожар, со два степени на образование: додипломски и последипломски студии. Факултетот како прв и единствен од ваков вид во Република Македонија ќе овозможи едукација на стручни лица за безбедност и здравје при работа како и безбедност од пожари, со цел поефикасно и поуспешно имплементирање на европското законодавство, во областа на безбедноста и здравјето на работниците при работа.

Под безбедност при работа се подразбира превентивно применување на одредени мерки и прописи што се однесуваат на безбедноста на човековото здравје во работната средина. На овој факултет ќе научите кои се можните опасности по човековото здравје во одредени средини, како се препознаваат и како се елиминираат. Безбедноста од пожар се однесува на заштитата во случај на пожар, инструментите и апаратите за безбедно гаснење, тактиката за интервенции и спасување, а пред се спречување на негово настанување.

Основна цел на програмите е оспособување на студентите за примена на научни и стручни достигнувања во областа на инженерството и менаџментот во управување со безбедност при работа и пожари во организациите. Академска титула на додипломските студии е дипломиран инженер за безбедност при работа, како и дипломиран инженер за безбедност од пожари, додека академска титула на последипломските студии е магистер за безбедност при работа, како и магистер за безбедност од пожари.

Факултетот за безбедносно инженерство има акредитација согласно Законот за високо образование. Наставниот процес на Факултетот за безбедносно инженерство е усогласен со Болоњската декларација и на истиот е воведен Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС). На студиските програми на прв циклус студии може да се запишат лица кои имаат завршено четиригодишно средно образование. На студиските програми на втор циклус студии може да се запишат лица кои имаат основно академско образование (во траење од најмалку три години и најмалку 180 ЕКТС бодови, или четири години студии со најмалку 240 ЕКТС бодови). Студиите за додипломски студии траат три години, а обемот на студии изнесува 180 ЕКТС бодови, а студиите за последипломски студии траат две години и обемот на студиите изнесува 120 ЕКТС бодови.