Кампуси

Кампус Свети Николе

Oснован: 2004 година
Локација: ул. „Маршал Тито“ бр. 77, 2220 Свети Николе
Големина: 3000 м2
Патување со автомобил:
20-30 минути за студенти од Куманово, Штип, Велес;
до еден час за студенти од Пробиштип, Скопје, Кочани и Виница;
повеќе од еден час за студенти од Кратово, Крива Паланка, Тетово, Струмица, Радовиш, Неготино и Гевгелија
Контакт

Кампус Битола

Oснован: 2006 година
Локација: ул. „Новачки пат“ бр.16, 7000 Битола
Големина: 3000 м2
Патување со автомобил:
20-30 минути за студенти од Прилеп, Ресен, Демир Хисар.
до еден час за студенти од Крушево.
повеќе од еден час за студенти од Охрид, Струга, Кичево, Македонски Брод, Кавадарци.
Контакт