Наставен кадар

Декан

проф. д-р Цветанка Митревска

Декан на Факултетот за безбедносно инженерство


Предмети:

Свети Николе:

– Техничка механика
– Термопостројки
– Проценка на безбедност на работно место
– Ризик од механички дејствија
– Безбедност на опрема и производи
– Безбедносно инженерство
– Безбедност во технолошки системи
– Ергономско проектирање

Битола:

– Техничка механика
– Термопостројки
– Проценка на безбедност на работно место
– Ризик од механички дејствија
– Безбедност на опрема и производи
– Безбедносно инженерство
– Безбедност во технолошки системи
– Ергономско проектирање

проф. д-р Синиша Цветковиќ


Предмети:

Свети Николе:

– Индустриска екологија
– Инженерска економија
– Организациски менаџмент
– Теории на системи и ризик

Битола:

– Индустриска екологија
– Организациски менаџмент
– Теории на системи и ризик
– Инженерска економија

проф. д-р Јулија Атанасовска


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на Економија

Битола:

– Основи на Економија

проф. д-р Лидија Јолеска Буреска


Предмети:

Свети Николе:

– Термодинамика
– Постројки и исталации под притисок
– Индикатори за квалитетна работна средина

Битола:

– Постројки и исталации под притисок
– Индикатори за квалитетна работна средина

проф. д-р Невена Груевска


Предмети:

Свети Николе:

– Основни параметри на работна средина
– Социјална екологија
– Ризик од опасни материјали
– Мониторинг на животна средина
– Токсикологија

Битола:

– Основни параметри на работна средина
– Социјална екологија
– Ризик од опасни материјали
– Мониторинг на животна средина
– Токсикологија

проф. д-р Слободан Бундалевски


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на заштитни системи
– Механика на флуиди
– Енергетика и опкружување
– Заштита од бучава и вибрации
– Ергономија на работно место
– Безбедност на стратешки енергетски објекти
– Принципи за заштита на работа и пожари
– Безбедност на машини
– Проектирање и менаџмент со системи за безбедности при работа

Битола:

– Основи на заштитни системи
– Механика на флуиди
– Енергетика и опкружување
– Заштита од бучава и вибрации
– Ергономија на работно место
– Принципи за заштита на работа и пожари
– Безбедност на стратешки енергетски објекти
– Безбедност на машини
– Проектирање и менаџмент со системи за безбедност при работа

доц. д-р Љупчо В’чков


Предмети:

Свети Николе:

– Менаџмент на професионален ризик
– Основи на менаџмент

проф. д-р Јулијана Силјаноска


Предмети:

Свети Николе:

– Менаџмент на природни ресурси

Битола:

– Менаџмент на професионален ризик
– Менаџмент на природни ресурси

проф. д-р Менде Солунчевски


Предмети:

Битола:

– Основи за менаџмент

проф. д-р Марија Гроздановска


Предмети:

Свети Николе:

– Правни основи за безбедност при работа
– Законска регулатива за безбедност при работа

Битола:

– Правни основи за безбедност при работа
– Законска регулатива за безбедност при работа

проф. д-р Сузана Зиковска


Предмети:

Свети Николе:

– Статистика и обработка на податоци
– Заштита при транспорт и складирање
– Доверливост и безедност на системи
– Менаџмент на проекти

Битола:

– Статистика и обработка на податоци
– Заштита при транспорт и складирање
– Доверливост и безедност на системи
– Менаџмент на проекти

м-р Вангелица Гаврилова


Предмети:

Свети Николе:

– Психологија на бизнис

Битола:

– Психологија на бинис

проф. д-р Иван Ефремовски


Предмети:

Свети Николе:

– Академско пишување

Битола:

– Академско пишување

м-р Зоран Панов


Предмети:

Свети Николе:

– Руски јазик

м-р Мартин Савевски


Предмети:

Свети Николе:

– Процена на безбедност на работно место (асистент)
– Безбедност на опрема и производи (асистент)

Битола:

– Процена на безбедност на работно место (асистент)
– Безбедност на опрема и производи (асистент)

м-р Мартин Ѓорѓиев


Предмети:

Свети Николе:

– Индикатори за квалитетна работна средина (асистент)
– Менаџмент на природни ресурси (асистент)

Битола:

– Индикатори за квалитетна работна средина (асистент)
– Менаџмент на природни ресурси (асистент)


CAPTCHA
Please wait...