Декан

проф. д-р Цветанка Митревска

Декан на Факултетот за безбедносно инженерство


Предмети:

Свети Николе:

– Термопостројки
– Процена на безбедност на работно место
– Индикатори за квалитетна работна средина
– Ризик од механички дејствија
– Безбедност на опрема и производи

Битола:

– Термопостројки
– Процена на безбедност на работно место
– Индикатори за квалитетна работна средина
– Ризик од механички дејствија
– Безбедност на опрема и производи

проф. д-р Невена Груевска


Предмети:

Свети Николе:

– Основни параметри на работна средина
– Социјална екологија
– Ризик од опасни материјали
– Мониторинг на животна средина

Битола:

– Основни параметри на работна средина
– Социјална екологија
– Ризик од опасни материјали
– Мониторинг на животна средина

проф. д-р Јулијана Силјаноска


Предмети:

Свети Николе:

– Менаџмент на природни ресурси

Битола:

– Менаџмент на професионален ризик
– Менаџмент на природни ресурси

проф. д-р Слободан Бундалевски


Предмети:

Свети Николе:

– Електротехника
– Механика на флуиди
– Основи на заштитни системи
– Енергетика и опкружување
– Заштита од бучава и вибрации
– Ергономија на работно место

Битола:

– Електротехника
– Механика на флуиди
– Основи на заштитни системи
– Енергетика и опкружување
– Заштита од бучава и вибрации
– Ергономија на работно место

проф. д-р Сузана Зиковска


Предмети:

Свети Николе:

– Статистика и обработка на податоци
– Заштита при транспорт и складирање

Битола:

– Статистика и обработка на податоци
– Заштита при транспорт и складирање

проф. д-р Синиша Цветковиќ


Предмети:

Свети Николе:

– Теорија на системи и ризик
– Индустриска екологија

Битола:

– Теорија на системи и ризик
– Индустриска екологија

проф. д-р Лидија Јолеска Буреска


Предмети:

Свети Николе:

– Термодинамика
– Постројки и исталации под притисок
– Менаџмент на одржување
– Заштита од дејство на електрична енергија

Битола:

– Термодинамика
– Постројки и исталации под притисок
– Менаџмент на одржување
– Заштита од дејство на електрична енергија

проф. д-р Живко Митревски


Предмети:

Свети Николе:

– Правни основи за безбедност при работа

Битола:

– Правни основи за безбедност при работа

проф. д-р Јулија Атанасовска


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на Економија

Битола:

– Основи на Економија

доц. д-р Љупчо В’чков


Предмети:

Свети Николе:

– Менаџмент на професионален ризик
– Основи на менаџмент

проф. д-р Менде Солунчевски


Предмети:

Битола:

– Основи за менаџмент

м-р Зоран Панов


Предмети:

Свети Николе:

– Руски јазик

Битола:

– Руски јазик

доц. д-р Самоил Малчевски


Предмети:

Свети Николе:

– Математика

Битола:

– Математика

доц. д-р Вангелица Гаврилова


Предмети:

Свети Николе:

– Психологија на бизнис

Битола:

– Психологија на бизнис


CAPTCHA image