Број на запишани студенти во 2021/2022Годишни планови / Програми за работа


учебна 2019/2020


Годишни извештаи


учебна 2019/2020


Годишни финансиски планови


Годишен финансиски план – 2022


Завршни сметки


Завршна сметка – 2020


Одлуки за распределба на предмети


2021/2022