Проректор за настава


Проректорот за настава на МСУ ги има следните работни обврски:

 • Го координира процесот на настава во соработка со координаторот за настава, деканите и продеканите за настава
 • Ја организира наставата согласно правилницитеи согласно добиената акредитација
 • Ја координира високообразовната и научноистражувачката дејност на МСУ
 • Го организира процесот на акредитацијата на студиските програми на сите циклуси
 • Ги извршува одлуките и заклучоците на Сенатот
 • Предлага академски кадар
 • Ги следи и решава проблемите кои настануваат во процесот на настава во соработка со координаторот на настава
 • Се грижи за унапредување на наставниот процес, организира
  обуки за унапредување на квалитетот на наставата
 • го одобрува академскиот календар и распоредот на активности
 • го координира кредит-трансфер системот и се грижи за правилна имплементација на сите факултети
 • поднесува извештаи до ректорот и до Управниот одбор за секој семестар од наставата
 • учествува во креирањето на правилниците поврзани со наставата, испитите и оценувањето
 • Врши и други работи на барање на Ректорот