Слободни места за бесплатна летна школа во Тамбов – Русија