КС групација додели 2 стипендии на студенти на МСУ