Конкурс за упис на студенти на вториот циклус на студии на Универзитетот „Св. св. Кирил и Методиј“ од Велико Трново

Денови на психологија 2022
4 ноември 2022
Пријавување за штандови на Новогодишен фестивал и базар • 22, 23 и 24 декември 2022
13 ноември 2022

Конкурс за упис на студенти на вториот циклус на студии на Универзитетот „Св. св. Кирил и Методиј“ од Велико Трново

Врз основа на договорот за соработка на Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ и Универзитет „Св. св. Кирил и Методиј“ од Велико Трново (ВТУ) од 27.01.2016 и врз основа на Анекс 1, Анекс 2 и Анекс 3 од член 25 од Законот за високо образование на Република Северна Македонија (Службен весник 82/2018) со Одлука од страна на Владата на Република Северна Македонија за одобрување и спроведување на високообразовни активности на странска високообразовна институција со број 40-5555/1 од 18.05.2018 и Потврда 15-6838/2 од 14.06.2022 издадена од страна на Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија за упис во регистарот на високообразовни институции под сериски бр. 64, Регулатива на академскиот совет бр. 12 од 17.10.2022, го објавува следниот:

КОНКУРС

за упис на студенти на втор циклус на студии на Универзитетот „Св. св. Кирил и Методиј“ од Велико Трново за академската 2022/2023 година
во соработка со Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“


Класификација и упис


1. Факултет за современи јазици

Назив на студиската програма: Англофонски студии. Јазик – Култура  – Литература
Факултет: Факултет за современи јазици
Степен: Магистер
Поле: 2.1. Филологија
Траење на студиите: 1 година (2 семестри)
Услови за упис: диплома за завршени додипломски студии со најмалку 240 ЕКТС /или диплома за завршени последипломски студии со најмалку 300 ЕКТС (студенти со завршени додипломски или магистерски студии)
Тип на студиите: РЕДОВЕН
Јазик: Англиски јазик
Предмети: 6 задолжителни + 4 изборни
Вредност на студиската програмата: 60 ЕКТС
Стекнат степен: Магистер по филолошки науки
Годишна школарина за студенти од странство: 1300 EUR


2/1. Факултет за историја (2 семестри)

Назив на студиската програма: Регионален развој
Факултет: Факултет за историја
Степен: Магистер
Поле: 4.4 Географија
Траење на студиите: 1 година (2 семестри)
Услови за успис: диплома за завршени додипломски студии со најмалку 240 ЕКТС, и студенти со завршени додипломски или магистерски студии од исто научно поле  (4.4 Географија).
Тип на студиите: РЕДОВЕН
Јазик: Англиски јазик
Предмети: 10 задолжителни + 4 изборни
Вредност на студиската програма: 60 ЕКТС
Стекнат степен: Магистер по регионален развој
Годишна школарина за студенти од странство: 1500 EUR


2/2. Факултет за историја (3 семестри)

Назив на студиската програма: Регионален развој
Факултет: Факултет за историја
Степен: Магистер
Поле: 4 Географија
Траење на студиите: 5 година (3 семестри)
Услови за упис: диплома за завршени додипломски студии со најмалку 240 ЕКТС, или завршени додипломски или магистерски студии од друго научно поле (друго од 4 Географија).
Тип на студиите: РЕДОВЕН
Јазик: Англиски јазик
Предмети: 16 задолжителни + 6 изборни + 2 факултативни
Вредност на студиската програма: 90 ЕКТС
Стекнат степен: Магистер по регионален развој
Годишна школарина за студенти од странство: 1500 EUR


3. Факултет за математика и информатика

Назив на студиска програма: Компјутерски науки. Применети компјутерски науки
Факултет: Факултет за математика и информатика
Степен: Магистер
Поле: 6 Информатика и компјутерски науки
Траење на студиите: 5 година (3 семестри)
Услови за упис: диплома за завршени додипломски студии со најмалку 240 ЕКТС, или завршени дипломски и магистерски студии од исто научно поле (4.6 Информатика и компјутерски науки).
Тип на студиите: РЕДОВЕН
Јазик: Англиски јазик
Предмети: 5 задолжителни + 3 изборни + 2 факултативни и 1 семестар за пракса
Вредност на студиската програма: 90 ЕКТС
Стекнат степен: Магистер по компјутерски науки
Годишна школарина за студенти од странство: 1500 EUR

Студентите кои ќе бидат запишани на студиската програма од 3 семестри, ќе бидат обврзани да платат 50 % од целосната школарина за третиот семестар.


Критериуми за упис


Бројот на запишани студенти за секој факултет изнесува 20 студенти.

За да се запишат, кандидатите треба да имаат диплома за завршени додипломски студии со 240 ЕКТС. Студиските програма ќе биде на англиски јазик и кандидатите треба да имаат сертификат за познавање на англиски јазик со минимум Б2 ниво.

Доколку кандидатите што ќе се пријават на Факултетот за современи јазици немаат сертификат за познавање на англиски јазик со минимум Б2 ниво, тие треба да полагаат приемен испит на англиски јазик.

Секој студент што има диплома за завршени додипломски студии со 240 ЕКТС има право на упис. Документите на кандидатите ќе бидат пратени на нострификација за прв циклус на студии, нострификацијата ќе биде спроведена од страна на Универзитетот „Св. св. Кирил и Методиј“ во Велико Трново во Националниот центар за информација и документација (НАЦИД), Република Бугарија.

Периодот за пријавување ќе започне од 09.11.2022 и крајниот рок за пријавување е 9.12.2022. Документите ќе бидат предадени во НАЦИД и до 30.12.2022 ќе биде објавена финалната листа со запишани студенти.

Листата на запишани студенти ќе биде објавена на официјалната веб-страница на единицата на универзитетот, како и на официјалната страница на Меѓународниот Славјански Универзитет во Свети Николе, Република Северна Македонија.

При упис студентите се должни да платат 480 EUR за административните трошоци за постапката за проследување на документите. По објавувањето на официјалната листа на запишани студенти, студентите се обврзани да ја платат школарината според следната табела:

Научно подрачје Школарина за 2 семестри
Филолофија 1300 EUR
Географија 1500 EUR
Информатика и компјутерски науки 1500 EUR

Оваа програма за последипломски студии е редовна (хибридна настава: и со физичко присуство и онлајн). Времетраењето на студиите е 1 година (2 семестри) или 1.5 година (3 семестри), во зависност од претходното образование на студентите.


Аплицирање


Потребни документи за аплицирање:

  • Диплома за завршени додипломски студии (диплома за завршен прв циклус на студии) – со апостил печат;
  • Уверение за положени испити;
  • Пасош (мора да биде валиден повеќе од 6 месеци пред датумот на истекување (назначен на пасошот);
  • Извод од матична книга на родените;
  • Државјанство;
  • 4 мали фотографии во боја.

Документите за аплицирање треба да бидат доставени на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе на следната адреса: Ул. Маршал Тито бр. 77, 2220 Свети Николе, Р. Северна Македонија.

За повеќе информации кандидатите можат да се обратат на тел: +389 32 440 330 или на адреса за електронска пошта infovtu@msu.edu.mk.