Студентите од „Меѓународен Славјански Универзитет“ Г. Р. Державин на посета во Галдим, Тамбовска област