Students from “International Slavic University” G. R. Derzhavin visit Galdim, Tambov region