Студенти од Факултетот за психологија при МСУ реализираа практична настава во СОУ „Таки Даскало“ во Битола

Се одржа и второто предавање од ППП – Доживотно учење од проф. д-р Ѓорѓина Кимова
30 март 2022
Почеток на настава со физичко присуство – летен семестар
30 март 2022

Студенти од Факултетот за психологија при МСУ реализираа практична настава во СОУ „Таки Даскало“ во Битола

На 17.03.2022 година (четврток) студентите од четврта година од Факултетот за Психологија при Меѓународен Славјански Универзитет – Битола, реализираа практична настава во СОУ „Таки Даскало” во Битола под менторство на доц. д-р Горица Поповска Налевска и училишните психолози Марија Младеновска Димитровска и Наташа Вучкова на која фокусот беше ставен на улогата на училишниот психолог во проценка на надарените и талентирани ученици.

Целта на посетата е студентите да направат поврзување на теоретските концепти што ги изучуваат со реалната практика и состојбите во училиштата во однос на идентификацијата и третманот на надарените ученици и директно да се запознаат со примената на дел од психолошките тестови кои се користат во идентификацијата.