Потпишан Договор за соработка со Факултетот за хотелиерство и туризам – Врњачка Бања, Универзитет во Крагуевац

Се одржа вебинарот „Рефлектирање на потсвеста врз соништата“
27 мај 2021
Се одржа вебинарот „Емоционална писменост“
28 мај 2021

Потпишан Договор за соработка со Факултетот за хотелиерство и туризам – Врњачка Бања, Универзитет во Крагуевац

На 28 мај 2021 Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Институтот за култура и уметност при МСУ „Г. Р. Державин“ потпишаа Договори за соработка со Факултетот за хотелиерство и туризам – Врњачка Бања, Универзитет во Крагуевац.

Со потпишување на договорите нашите институции се согласија да разменуваат искуства во областа на образованието, да соработувааат за меѓународни научни и истражувачки проекти и за заеднички публикации, да овозможат размена на студенти и академски кадар итн.Беа склучени два Договори за соработка. Првиот договор беше склучен помеѓу Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Факултетот за хотелиерство и туризам – Врњачка Бања, Универзитет во Крагуевац. Потписници на договорот беа ректорката на МСУ, проф. д-р Ленче Петреска и проф д-р Драго Цвијановиќ, декан на Факултетот за хотелиерство и туризам – Врњачка Бања.Вториот договор беше склучен помеѓу Институтот за култура и уметност при МСУ и Факултетот за хотелиерство и туризам – Врњачка Бања, Универзитет во Крагуевац. Потписници на договорот беа директорката на Институтот за култура и уметност при МСУ, проф. д-р Соња Ризоска Јовановска и проф д-р Драго Цвијановиќ, декан на Факултетот за хотелиерство и туризам – Врњачка Бања.На потпишувањето на договорите присуствуваа и проф. д-р Јордан Ѓорчев, претседател на Управен одбор на МСУ, проф. д-р Андреј Миќовиќ од Факултетот за хотелиерство и туризам – Врњачка Бања и доц. д-р Габриела Крстевска, претседател на Научниот совет при Институтот за култура и уметност при МСУ.