Потпишан Договор за соработка со Факултетот за хотелиерство и туризам – Врњачка Бања, Универзитет во Крагуевац