Факултетот за психологија на Меѓународниот Славјански Универзитет се приклучи во кампањата „Ги запознаваме ретките болести“