Доц. д-р Павлина Димитрова и доц. д-р Керанка Недева во посета на МСУ во рамките на Еразмус+