Конкурс за упис на докторски студии во Бугарија – 2021/2022

Концерт на мандолинските оркестри од Св. Николе и Сандански
18 ноември 2017
Изложба на академскиот сликар Димитар Стојанов
28 ноември 2017

Конкурс за упис на докторски студии во Бугарија – 2021/2022

Универзитетот од Велико Трново „Св. св. Кирил и Методиј” – Р. Бугарија, распишува КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ (трет циклус на студии).

Согласно билатералниот договор потпишан помеѓу Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин” и Универзитетот од Велико Трново, уписот на кандидатите ќе се врши на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“.Потребни документи:


Потребни документи за упис на трет циклус студии (Докторски студии)

  • Копија од диплома за завршено средно образование, заверена на нотар
  • Копија од диплома за завршени додипломски студии (прв циклус), заверена на нотар
  • Копија од уверение за положени испити од додипломските студии (прв циклус), заверена на нотар
  • Копија од диплома за завршени магистерски студии (втор циклус), заверена на нотар
  • Копија од уверение за положени испити од магистерските студии (втор циклус), заверена на нотар
  • Копија од пасош, заверена на нотар
  • Лична биографија – CV

Наставни програми за докторски студии:


ПРОФЕСИОНАЛНА НАСОКА  

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

1.2. Педагогија Теорија на воспитувањето и дидактика
Специјална педагогија
1.3. Педагогија на наставата по.. Методика на наставата по бугарски јазик и литература

 

Методика на наставата по бугарски јазик и литература
Методика на наставата по странски јазик
Методика на наставата по математика
Методика на наставата по бит и техника
Методика на наставата по ликовна уметност
Методика на наставата по човек и општество, човек и природа, Педагогија на взаемодејствието дете – средина
Методика на наставата по географија
Методика на наставата по музика
Теорија и методика на физичкото воспитување и спортските тренинзи
2.1. Филологија Бугарска литература
Теорија на литературата
Руска литература и литература на народите на Русија
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азија и Австралија
Фолклористика /вкл. Бугарски фолклор, славјански фолклор/
Општо и споредбено познавање на јазици /вкл. и познавање на балканските јазици, структурна лингвистика, применета лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, математичка лингвистика, етнолингвистика/
Теорија и практика на преводот
Бугарски јазик
Славјански јазици
Германски јазици
2.2 Историја и археологија Стара историја
Средновековна општа историја
Нова и најнова општа историја
Историја на Бугарија
Археологија (вкл. Нумизматика, епиграфика и палеографија)
2.3. Филозофија Историја на филозофијата
Логика
Филозофија на правото и политиката
2.4. Религија и теологија Теологија
3.1. Социологија, антропологија и науки за културата Етнологија

 

3.2. Психологија Педагошка и развојна психологија
Социјална психологија
Општа психологија
3.3 Политички науки Политикологија
3.4. Социјални дејности

 

Организација и управување надвор од сферата на материјалното производство (Социјални дејности)
3.6 Право Теорија на државата и правото
Уставно право
Административно право и административен процес
Финансово право
Казнено право
Историја на правото
Граѓански процес
Граѓанско и семејно право
Меѓународно право и меѓународни односи
Казнено процесно право
3.7. Администрација и управување Економија и управување (индустрија)

 

3.8. Економија Политичка економија
Сметководствен извештај, контрола и анализа на стопанската дејност,
Финансии, паричен обрт, кредит и осигурување (финансии)
4.4. Науки за земјата Социјално – економска географија
Физичка географија и наука за земјописот
4.6. Информатика и компјутерски науки Информатика
8.2. Ликовна уметност Наука за уметноста и ликовна уметност – живопис, фреска и црковни уметности
Наука за уметноста и ликовна уметност – графика, графички дизајн и визуелни комуникации, цртање и скулптура

Финансии:


Вкупната сума за плаќање е збир на следниве трошоци:

  • 1000 евра за административни трошоци (се плаќаат при уписот)
  • 1500 или 2000 евра годишно во зависност од насоката (студиите траат 3 години)
  • 1000 евра трошоци за одбрана на докторски труд (се плаќаат пред одбраната)

Во табелата подолу се дадени годишните трошоци за докторски студии за странски граѓани во учебната 2017/2018 година (изразени во евра).

Професионални насоки Докторанд/Специјализант
редовно вонредно дист.
Теорија и управување на образованието 1500 1500 1500
Педагогија 1500 1500 1500
Педагогија на наставата по … 1500 1500 1500
Филологија 1500 1500 1500
Историја и археологија 1500 1500 1500
Филозофија 1500 1500 1500
Религија и теологија 1500 1500 1500
Социологија, антропологија и науки за културата 1500 1500 1500
Психологија 1500 1500 1500
Политички науки 1500 1500 1500
Социјални дејности 1500 1500 1500
Општествени комуникации и информациски науки 1500 1500 1500
Право 1500 1500 1500
Администрација и управување 1500 1500 1500
Економија 1500 1500 1500
Туризам 1500 1500 1500
Науки за земјата 2000 2000 2000
Математика 2000 2000 2000
Информатика и компјутерски науки 2000 2000 2000
Ликовна уметност 3800 3800 3800
Настава на странски јазик 3500 3500 3500
Програми за заеднички прием на странски студенти по билатерални договори со ВТУ 1500 1500 1500

 


Контакт:


м-р Милена Спасовска, milena.spasovska@msu.edu.mk, +389 78 827 914