Во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ потпишан е билатерален договор со Меѓународниот Визион Универзитет од Гостивар