Студенти од Факултетот за психологија имаа практична настава во ОУ „Св. Климент Охридски”, Битола.

Конкурс за пријавување на нови членови во Универзитетски Фолклорен Ансамбл – Свети Николе
26 ноември 2019
Повик за четвртиот шаховски турнир „Державин“ – декември 2019
28 ноември 2019

Студенти од Факултетот за психологија имаа практична настава во ОУ „Св. Климент Охридски”, Битола.

Денес студенти од четврта година од Факултетот за психологија при Меѓународен Славјански Универзитет имаа практична настава во ОУ „Св. Климент Охридски”, Битола.
Целта на денешната посета беше запознавање на студентите со работата на училишниот психолог и реализирање на Социометриска постапка со која се идентификуваше социјалниот статус на учениците со попреченост во инклузивна настава.