Со комична претстава беше одбележан патронатот на Меѓународен Славјански Универзитет