Меѓународен Славјански Универзитет и уште десет високообразовни установи потпишаа спогодба за меѓусебна соработка