Се продлабочува соработката со Великотрновскиот универзитет