Кирил Лазаров во посета на Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“