Се одржа Првиот конгрес за диференцијални равенки, математичка анализа и примени, КОДЕМА