Распоред за АПРИЛСКА испитна сесија – последипломски студии – Свети Николе и Битола

Распоред за АПРИЛСКА испитна сесија – додипломски студии – Свети Николе и Битола
8 април 2021
Студентски блог: Позитивен став, позитивен живот! – Елена Серафимова
9 април 2021

Распоред за АПРИЛСКА испитна сесија – последипломски студии – Свети Николе и Битола


Пријавување на испитите


Пријавувањето и полагањето на испитите во априлската сесија ќе се одвива електронски. Пријавувањето на испитите е од 06-ти до 10-ти април. Полагањата започнуваат од 12-ти април. Во оваа сесија е дозволено полагање на испити од парен и непарен семестар.
  • Испити полагаат сите студенти кои ги исполнуваат условите.
  • Апликацијата за пријавување на испитите ќе биде достапна до 10-ти април.

Набавка на литература за испитите


Информации за набавка на потребната литература за испитите можете да најдете овде.

Свети Николе - Битола - последипломски студии

Менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија (4+1)
р.бр. предмет професор датум час
1 Меѓународен менаџмент Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 19 април 2021 12:00 ч.
2 Организациски менаџмент Љ. ВЧКОВ петок, 23 април 2021 14:00 ч.
3 Стратегиски менаџмент на чр М. ЈАНКУЛОВСКА сабота, 24 април 2021 11:00 ч.
4 Корпоративни финанси П. СТОЈАНОВА вторник, 27 април 2021 12:00 ч.
5 Организациски дизајн и промени Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 19 април 2021 12:00 ч.
6 Маркетинг менаџмент Л. ПЕТРЕСКА четврток, 22 април 2021 12:00 ч.
7 Меѓународни пазари на труд Е. СТЕВАНОВСКА понеделник, 12 април 2021 12:00 ч.
8 Економија на јавен сектор Е. СТЕВАНОВСКА понеделник, 12 април 2021 10:00 ч.
9 Корпоративно управување П. СТОЈАНОВА вторник, 27 април 2021 12:00 ч.
10 Методологија на научно истражувачка работа П. СТОЈАНОВА вторник, 27 април 2021 10:00 ч.
Маркетинг менаџмент (4+1)
р.бр. предмет професор датум час
1 Теорија на маркетинг Л. ПЕТРЕСКА четврток, 22 април 2021 12:00 ч.
2 Маркетинг менаџмент Л. ПЕТРЕСКА четврток, 22 април 2021 10:00 ч.
3 Однесување на потрошувачи Ј. СИЛЈАНОВСКА петок, 16 април 2021 09:00 ч.
4 Политика на цени Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 19 април 2021 12:00 ч.
5 Организациски менаџмент Љ. ВЧКОВ петок, 23 април 2021 14:00 ч.
6 Меѓународен менаџмент Ш. ИВАНОВСКА понеделник, 19 април 2021 12:00 ч.
7 Политика на производ и промоција Л. ПЕТРЕСКА четврток, 22 април 2021 10:00 ч.
8 Маркетинг логистика Ј. СИЛЈАНОВСКА петок, 16 април 2021 09:00 ч.
9 Корпоративно управување П. СТОЈАНОВА вторник, 27 април 2021 12:00 ч.
10 Методологија на научно истражувачка работа П. СТОЈАНОВА вторник, 27 април 2021 10:00 ч.
Клиничка и советодавна психологија
р.бр. предмет професор датум час
1 Здравствена психологија Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 19 април 2021 09:00 ч.
2 Психички растројства, етиологија и дијагностика Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 19 април 2021 09:00 ч.
3 Психолошки интервенции и третмани А. РИСТЕВСКА вторник, 20 април 2021 12:00 ч.
4 Психолошко советување А. ЧУЧКОВА вторник, 20 април 2021 11:00 ч.
5
Ментална хигиена
6 Основи на психотерапија - Свети Николе С. АНЃЕЛКОСКА среда, 21 април 2021 09:00 ч.
7 Основи на психотерапија - Битола А. РИСТЕВСКА вторник, 20 април 2021 12:00 ч.
8 Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИ понеделник, 12 април 2021 13:00 ч.
9 Методологија и научна теорија Ѓ. ЌИМОВА вторник, 13 април 2021 09:00 ч.
10 Организациски менаџмент Љ. ВЧКОВ петок, 23 април 2021 14:00 ч.
Психологија во социјална заштита
р.бр. предмет професор датум час
1 Социјална заштита во РСМ С. Р. ЈОВАНОВСКА среда, 21 април 2021 11:00 ч.
2 Семејна терапија Д. БЕЛЕВСКА понеделник, 19 април 2021 09:00 ч.
3 Психологија на заедницата М. ПЕНДАРОВСКИ понеделник, 12 април 2021 13:00 ч.
4 Основи на психотерапија - Битола А. РИСТЕВСКА вторник, 20 април 2021 12:00 ч.
5 Основи на психотерапија - Свети Николе С. АНЃЕЛКОСКА среда, 21 април 2021 09:00 ч.
6 Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно однесување С. АНЃЕЛКОСКА среда, 21 април 2021 09:00 ч.
7 Унапредување на менталното здравје во заедницата М. ПЕНДАРОВСКИ понеделник, 12 април 2021 13:00 ч.
8 Методологија и научна теорија Ѓ. ЌИМОВА вторник, 13 април 2021 09:00 ч.
9
Организациски менаџмент Љ. ВЧКОВ петок, 23 април 2021 14:00 ч.
Компјутерски системи и мрежи
 7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ГИС ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВ понеделник, 12 април 2021 12:00 ч.
2 НАПРЕДНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ О. СИМОВ среда, 28 април 2021 09:00 ч.
3 БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА Д. БОГАТИНОВ вторник, 20 април 2021 13:00 ч.
4 МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАМИРАЊЕ Х. САЛКИЧ вторник, 13 април 2021 17:00 ч.
 8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 СЕНЗОРСКИ СИСТЕМИ Х. САЛКИЧ вторник, 13 април 2021 17:00 ч.
2 Е-БИЗНИС, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН С. МАНАСОВ понеделник, 12 април 2021 12:00 ч.
3 НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРРАФИКА Г. БИЏОВСКИ петок, 16 април 2021 13:00 ч.
4 КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВ понеделник, 12 април 2021 12:00 ч.
9 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 БИОИНФОРМАТИКА О. СИМОВ среда, 28 април 2021 09:00 ч.
2 МРЕЖНИ АНАЛИЗИ ВО ГИС С. МАНАСОВ понеделник, 12 април 2021 12:00 ч.
3 ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ С. МАНАСОВ понеделник, 12 април 2021 12:00 ч.
4 СИСТЕМСКИ СОФТВЕР О. СИМОВ среда, 21 април 2021 09:00 ч.
10 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ Г. БИЏОВСКИ петок, 16 април 2021 13:00 ч.
2 МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈА С. МАЛЧЕСКИ вторник, 13 април 2021 11:00 ч.
Софтверски технологии
7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 БЕЗБЕДНОСТ И КРИПТОГРАФИЈА Д. БОГАТИНОВ вторник, 20 април 2021 13:00 ч.
2 КВАЛИТЕТ НА СОФТВЕР И ТЕСТИРАЊЕ А. ПЕТРОВСКИ среда, 14 април 2021 13:00 ч.
3 ДИЗАЈН НА БИЗНИС СОФТВЕР А. ПЕТРОВСКИ среда, 14 април 2021 15:00 ч.
4 КАКО ДА СЕ БИДЕ УСПЕШЕН ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВ понеделник, 12 април 2021 12:00 ч.
8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕНАЏМЕНТ НА СОФТВЕРСКИ БАРАЊА М. СТЕВАНОВСКИ четврток, 15 април 2021 09:00 ч.
2 СИСТЕМСКИ СОФТВЕР О. СИМОВ среда, 21 април 2021 09:00 ч.
3 НАПРЕДНО ВИЗУЕЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ Г. БИЏОВСКИ петок, 16 април 2021 13:00 ч.
4 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИСОТ В. ГАВРИЛОВА четврток, 15 април 2021 10:00 ч.
9 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 РЕЛАЦИСКИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ А. ПЕТРОВСКИ среда, 14 април 2021 15:00 ч.
2 НАПРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА Г. БИЏОВСКИ петок, 16 април 2021 13:00 ч.
3 ГИС ВО БИЗНИСОТ С. МАНАСОВ понеделник, 12 април 2021 12:00 ч.
4 ИНТЕЛИГЕНТНИ KNX СИСТЕМИ О. СИМОВ среда, 21 април 2021 09:00 ч.
10 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ С. МАНАСОВ понеделник, 12 април 2021 12:00 ч.
2 МЕТОДОЛОГИЈА И НАУЧНА ТЕОРИЈА С. МАЛЧЕСКИ вторник, 13 април 2021 09:00 ч.
Безбедност при работа
7 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 БЕЗБЕДНОСНО ИНЖЕНЕРСТВО Ц. МИТРЕВСКА четврток, 22 април 2021 15:00 ч.
2 ДОВЕРЛИВОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА СИСТЕМИ С. ЗИКОВА сабота, 17 април 2021 12:00 ч.
3 БЕЗБЕДНОСТ ВО ТЕХНОЛОШКИ СИТЕМИ Ц. МИТРЕВСКА четврток, 22 април 2021 15:00 ч.
4 ЕРГОНОМСКО ПРОЕКТИРАЊЕ Ц. МИТРЕВСКА четврток, 22 април 2021 17:00 ч.
5 БЕЗБЕДНОСТ НА СТРАТЕШКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 15 април 2021 13:00 ч.
8 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 БЕЗБЕДНОСТ НА МАШИНИ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 15 април 2021 12:00 ч.
2 ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈА С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 20 април 2021 17:00 ч.
3 ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈА Ј. СИЛЈАНОВСКА петок, 16 април 2021 09:00 ч.
4 ТОКСИКОЛОГИЈА Н. ГРУЕВСКА среда, 21 април 2021 11:00 ч.
5 ЕНЕРГЕТИКА И ОПКРУЖУВАЊЕ С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 15 април 2021 10:00 ч.
9 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 ПРОЕКТИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ СО СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА С. БУНДАЛЕВСКИ четврток, 15 април 2021 10:00 ч.
2 ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 15 април 2021 13:00 ч.
3 МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖУВАЊЕ Л. БУРОВСКА вторник, 13 април 2021 18:00 ч.
4 МЕНАЏМЕНТ НА ПРОЕКТИ С. ЗИКОВСКА сабота, 17 април 2021 12:00 ч.
10 СЕМЕСТАР
р.бр. предмет професор датум час
1 МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ЗА БПР Љ. ВЧКОВ петок, 23 април 2021 14:00 ч.
2 ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ С. ЦВЕТКОВИЌ вторник, 20 април 2021 17:00 ч.
3 ПСИХОЛОГИЈА НА БИЗНИС А. ЧУЧКОВА вторник, 20 април 2021 10:00 ч.
4 АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 22 април 2021 12:00 ч.
Правни науки
ПРАВНИ НАУКИ
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Ј. МИТРЕВСКА среда, 21 април 2021 10:00 ч.
2 УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ СЛУЖБИ В. СТАМЕВСКИ понеделник, 19 април 2021 13:00 ч.
3 ЕТИКА И ОДГОВОРНОСТ ВО ЈА И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 22 април 2021 09:00 ч.
4 ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА, КОМ. И ОДНОСИ СО ЈА И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 22 април 2021 12:00 ч.
5 ПРАВО НА НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ Ж. МИТРЕВСКИ сабота, 24 април 2021 10:00 ч.
ГРАЃАНСКО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 ОТШТЕТНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 13 април 2021 09:00 ч.
2 АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ Е. СПИРОСКА вторник, 27 април 2021 12:00 ч.
3 СПОРЕДБЕНО ГРАЃАНСКО ПРАВО Е. СПИРОСКА вторник, 27 април 2021 12:00 ч.
4 ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТО И. ЕФРЕМОВСКИ четврток, 22 април 2021 12:00 ч.
5 ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО НА ЕУ А. ИЛИЕВСКИ вторник, 13 април 2021 09:00 ч.
КАЗНЕНО ПРАВО
р.бр. предмет професор датум час
1 КАЗНЕНО ПРАВНА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОТ М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 22 април 2021 13:00 ч.
2 КРИМИНАЛИСТИКА В. СТАМЕВСКИ понеделник, 19 април 2021 13:00 ч.
3 Медицинско казнено право М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 15 април 2021 13:00 ч.
4 СПОРЕДБЕНО КАЗНЕНО ПРАВО М. ГРОЗДАНОВСКА четврток, 22 април 2021 13:00 ч.
5 МАЛОЛЕТНИЧКО КАЗНЕНО ПРАВО М. КИЦЕВ сабота, 24 април 2021 12:00 ч.
6 ПРАВДА И БНАТРЕШНИ РАБОТИ НА ЕУ О. КРСТЕВСКА четврток, 15 април 2021 09:00 ч.
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ПРАВО НА ЕУ И ДИПЛОМАТИЈА
р.бр. предмет професор датум час
1 ЗАЕДНИЧКА НАДВОРЕШНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА О. КРСТЕВСКА четврток, 15 април 2021 09:00 ч.
2 МЕЃУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ Ј. МИТРЕВСКА среда, 21 април 2021 10:00 ч.
3 ЕВРОПСКО ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ Љ. СТЕФАНОВСКИ среда, 21 април 2021 16:00 ч.
4 МЕЃУНАРОДНО ДОГОВОРНО ПРАВО А. ИЛИЕВСКИ вторник, 13 април 2021 09:00 ч.
5 МИРНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ О. КРСТЕВСКА четврток, 15 април 2021 09:00 ч.