Професорка од Славјански на Eвропска лидерска конфeренција во Тирана