Професори од МСУ избрани за членови на советот на НАИМ

278 години од раѓањето на големиот руски поет Г. Р. Державин
14 јули 2021
Соработка со Факултетот за хотелиерство и туризам – Врњачка Бања
16 јули 2021

Професори од МСУ избрани за членови на советот на НАИМ

Проф. д-р Орце Симов и проф. д-р Самоил Малчески, професори на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ се избрани за членови на советот на Националната Асоцијација на Иноватори на Македонија – НАИМ.

Иновациите се есенцијална компонента за економски раст и развој. Тие овозможуваат создавање на нови работни места, зголемување на конкурентноста и продуктивноста и раст на економијата во целина.