Претседателот на УО – почесен член на Филозофското друштво