Преговори со ЕУ – Информативно едукативна сесија за студентите од МСУ