Потпишан договор за соработка со ЈП „Национални шуми“