Повик за првата меѓународна стручна и научна конференција „Public utility systems development towards sustainability and efficiency” – Мејбери Лејк, Претор

Потпишан договор за соработка со ЈП „Национални шуми“
23 август 2022
Работна средба во Велико Трново за заедничките магистерски студии
26 август 2022

Повик за првата меѓународна стручна и научна конференција „Public utility systems development towards sustainability and efficiency” – Мејбери Лејк, Претор


Oд 18 до 19 ноември 2022 година ќе се одржи првата меѓународна стручна и научна конфереција „Public utility systems development towards sustainability and efficiency“ во просториите на Мејбери Лејк во Претор, Република Северна Македонија. Конференцијата е организирана од страна на Факултетот за безбедносно инженерство при Меѓународен Славјански Универзитет.Повеќе информации за конференцијата можете да најдете овде:

Повик за меѓународната конференција;

Темплејт за апстракт;

Темплејт за трудот.