Поезијата на проф. д-р Јордан Ѓорчев објавена во збирка на ротаријанските поети 2020