Отворен ден на Економскиот факултет при Универзитетот од Љубљана