Одборот за евалуација на високото образование во посета на МСУ во Свети Николе