Обраќање на д-р Владимир Стромов – Тамбовски државен универзитет „Г. Р. Державин“