На Меѓународен Славјански Универзитет за првпат беше организиран настанот за размена на книги