Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ започна со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите