МСУ коорганизатор на Осмата меѓународна стручна и научна конференција „Безбедност и здравје при работа“ – Хрватска