Меморандум за соработка со Центар за социјална работа – Битола

Обука Безбедност при работа со електрична и громобранска инсталација
14 септември 2018
Во МАНУ свечено отворен 4-тиот Меѓународен филозофски дијалог на тема „Биоетиката на крстопат“
3 октомври 2018

Меморандум за соработка со Центар за социјална работа – Битола

Денес, во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во одделението во Битола беше потпишан меморандум за соработка и реализација на практична работа.

Потписнички страни на овој меморандум се В.Д. Ректорот на МСУ, проф. д-р Кети А. Несторовска од една страна и директорот на јавната установа меѓуопштински центар за социјална работа – Битола, господин Томе Цветковски, од друга страна.

Со овој меморандум им се овозможува на нашите студенти да посетуваат практична настава преку целата година во институција која може да им ги збогати нивните знаења и вештини.